Profesör Maaşları

profesör maaşları

Günümüzde üniversitelerin en yüksek akademik kadrosu olan profesörlük, pek çok akademik personelin ve üniversite öğrencisinin hayalidir. Söz konusu profesör maaşları olduğu zaman, ülkemiz diğer mesleki standartların üzerinde sayılabilecek konuma sahiptir. Dünya’nın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de Profesör unvanını alabilmek hiç de kolay değildir. Nitekim öğretim görevlisi bir adayın profesör olabilmesi için uluslararası alanda pek çok yayın yapmış olması, pek çok makalesinin yayınlanmış olması, yıllarca sahip olduğu doçentlik unvanını ve doktorasının hakkını verebilmiş olması gerekmektedir. Ülkemizde profesörler akademik kadronun en yüksek unvanıdır. Aslında yıllar öncesine kadar en yüksek akademik kadro unvanı ordinaryus profesör olarak geçerdi ancak kısa zaman önce ordinaryus profesörlük ve yardımcı doçentlik unvanları kaldırıldı. İdari görevleri saymazsak profesörün görevleri arasında:

 • Araştırma yapmak,
 • Akademik çalışma yapmak,
 • Tez yazmak,
 • Uluslararası yayınlarda makale yayınlatmış olmak,
 • Akademik bir bilim hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Bir alana hakim olmak,
 • Ders anlatmak,
 • İdari görev ve sorumluluklar almak,
 • Araştırma görevlisi ve doçent yetiştirmek

gibi görevler bulunur. Ülkemizde profesör maaşları diğer pek çok meslek maaşlarından fazladır ancak yine de yurt dışındaki akademik kadroya baktığımız zaman uluslararası düzeydeki profesör ve akademisyen maaşları ile kıyasladığımızda ülkemizdeki profesör maaşları biraz düşük kalmaktadır. Profesör ne kazanır diye sormadan önce, bulunduğu şehirdeki üniversite, enstitü ve eğitim kurumlarına, profesör talebinin niceliğine, faaliyette olan profesörlerin nitelik ve özgeçmişlerine bakmak gerekir. Profesör maaşları hakkında bilgi vermeden önce profesör olmanın şart ve niteliklerine bakalım.

Nasıl Profesör Olunur?

Ülkemizde profesör olmak isteyen bir adayın Öncelikle nasıl akademisyen olunduğu yüksek lisans ve doktora hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Profesör olmak isteyen bir üniversite öğrencisi öncelikle yüksek lisans yapmalı ve bağlı bulunduğu üniversitenin akademik kadrosunda en düşük araştırma görevlisi ünvanında kadro sahibi olması gerekmektedir. Elbette doçentlik ve profesörlük için araştırma görevlisi olmak zorunlu değildir. Ancak her ne kadar üniversite öğrencileri erkenden bulundukları üniversitenin veya farklı bir üniversitenin akademik kadrosunda yer alırlarsa, yükselmeleri ve bulundukları alanda daha detaylı çalışma yapmaları o kadar kolay olacaktır. Profesör olmak isteyen bir aday yüksek lisans ve doktora tezini başarıyla tamamladıktan sonra bağlı bulunduğu alan hakkında uluslararası dergilerde pek çok makale yayınlamak ve bulunduğu alana hakim bir akademisyen olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra adayların YDS adını verdiğimiz yabancı dil sınavından yüksek bir puan almaları ve üniversite tarafından açılacak profesör kadrosunun gerekli şart ve niteliklerini taşıyor olmaları gerekmektedir. Adaylara yapılacak son mülakatın ardından profesör unvanı alır ve bağlı bulundukları akademik alan hakkında rüştlerini ispat etmiş olurlar. Ayrıca profesör olmak yahut akademik kadroda unvan sahibi olmak isteyen adayların Yüksek Öğretim Kurumu’nun yayınlamış olduğu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği“ni güncel bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir.

sektörel maaşlar

Profesör Ne Kazanır?

Dünyanın pek çok ülkesinde profesör maaşları piyasa şartlarının oldukça üzerindedir. Nitekim Dünya, akademik anlamdaki çalışmaların aslında gelişmişlik düzeyi ile ne kadar paralel ilerlediğini ve bilimin ne kadar önemli olduğunu keşfetmiştir. Her ne kadar ülkemizde de akademik personel maaşları piyasa şartlarının üzerinde de olsa dünyaya kıyasladığımızda ortalamanın biraz altında kalmaktadır. Elbette bir profesörün geliri onun sahip olduğu ünvanı ve bünyesinde bulunduğu fakülte çatısı altında edinmiş olduğu herhangi bir idari göreve göre değişiklik göstermektedir.

Özel Sektörde Çalışan Profesör Maaşları Ne Kadar? – 2020 Profesör Maaşları

Aşağıdaki tabloda, ortalama bir profesörün Türkiye standartlarında tecrübe yılına oranla ne kadar maaş aldığını görebilirsiniz. Bu rakamlar bireyin kendisini geliştirmişliği, yabancı dili, çeşitli eğitim ve sertifika becerilerine, hatta bazı üniversiteler için mezun oldukları üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni Başlayan Profesör Maaşı 7020 TL – 7350 TL Arası +Prim
1-5 Yıl Arası Tecrübeli Profesör Maaşı 7350 TL – 8100 TL Arası +Prim
5+ Yıl Tecrübeli Profesör Maaşı 8100+ TL +Prim

Devlette Çalışan Profesör Maaşları Ne Kadar? – 2020 Kamu Profesör Maaşları

Devlet üniversitesinde ise durum biraz daha farklıdır. Kamuda çalışan akademisyenler için genellikle mezun olunan üniversite, aldığı sertifikalar pek de nominal/reel yarar sağlamaz. Bireyin kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesi için elbette faydalıdır ancak söz konusu maaş olunca etki faktörleri oldukça kısıtlanır.

Yeni Başlayan, En Alt Kademe Profesör Maaşı 7075 TL
En Yüksek Kademe Profesör Maaşı 9125 TL

sana en yakın hizmet ve ofisi bul

Profesör İş İmkanları Nasıl?

Dünya’nın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de profesör iş imkanları oldukça iyi konumdadır diyebiliriz. Nitekim bilim ve bilime verilen önemin artmasıyla beraber Dünya’nın hemen hemen her ülkesinde akademisyenler için daha rahat iş imkanları daha rahat çalışma koşulları ve daha yüksek maaşlar verilmektedir. Ülkemizde profesör iş imkanları baz alındığında hiç bir profesörün iş bulamama yahut açıkta kalma gibi bir imkanının söz konusu olmadığı aşikardır. Nitekim neredeyse her güz ve bahar döneminde pek çok üniversite bünyesinde çalıştırmak ve istihdam etmek üzere profesörlük kadrosunda ilan açmaktadır. Ülke ve üniversiteler olarak baktığımız zaman Profesör talebinin oldukça yüksek olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Elbette bunların yanı sıra bir profesör sadece üniversite bünyesinde çalışmak zorunda değildir. Şirketlere danışmanlık yapma şirketlerin ar-ge bölümünde çalışma yahut yurtdışındaki bir üniversitede akademik personel olarak çalışma misafir öğretim görevlisi olarak çalışma veya yine yurtdışındaki bir şirketten yüksek bir kadroda çalışma imkanları mevcuttur.

Profesör Akademisyen Olmanın Koşulları Nelerdir?

Ülkemizdeki herhangi bir devlet üniversitesi veya vakıf üniversitesinde akademisyen olmak, profesör maaşları ve imkanlarından yararlanmak isteyen adayların mutlaka sağlaması gereken şartlar vardır. Bu şartları sağlayan adaylar başarı sıralamasına göre istihdam edilirler. Akademisyenlik başvuru şartları şu şekilde sıralanmıştır:

 • Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50,0 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak:
 • Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/14 md.) Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. (Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.)
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.)D
 • Güvenliksoruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
  Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
  Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.
  Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7.maddesinin 3.fıkrasındaki hükümleri uygulanır.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 • Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70,0 puan almış olmak.

Tüm bu şart ve nitelikleri sağlayan, gerekli başarı koşullarını sağlayan adaylar akademisyen pozisyonuna atanarak profesör maaşları ve imkanlarından yararlanma hakkı elde ederler.